• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: là bộ phận chủ chốt của cơ quan Tỉnh Đoàn, giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng ban, đơn vị thuộc tỉnh Đoàn, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ.

- Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động của bộ máy cơ quan tỉnh Đoàn phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung hoạt động theo quy chế làm việc, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Tỉnh ủy và các nhiệm vụ đặt ra phải giải quyết.  Triệu tập và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ định kỳ và đột xuất, chuẩn bị chương trình, nội dung và trực tiếp làm việc với lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy…

Chỉ đạo giải quyết công việc hằng ngày của Đoàn và những vấn đề đột xuất giữa 02 kỳ họp của Ban Thường vụ. Theo dõi quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các phòng,  ban, đơn vị thuộc Tỉnh đoàn. Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành điều lệ Đoàn, quy chế làm việc, các nhiệm vụ trọng tâm của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và của cơ quan Tỉnh đoàn.

Giữ mối quan hệ với Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh; các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức kinh tế - xã hội và quan hệ quốc tế của Đoàn; phối hợp với các Ban Trung ương Đoàn, các cấp ủy Đảng địa phương, đơn vị, Đảng ủy cơ quan tỉnh Đoàn giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ chủ chốt huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tỉnh đoàn. Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ quyết định kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp; ban hành văn bản thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương hoặc đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ (đoàn) công tác để giúp Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức sự kiện quan trọng; sơ kết, tổng kết một số chuyên đề công tác; tổ chức nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp công tác; thẩm tra, xác minh, đề xuất giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng của Đoàn, Hội, Đội…

 

-- Họ và tên: PHAN ĐÌNH NHÂN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0913.821.026

 

- Email: dinhnhankg@gmail.com

 

- Họ và tên: THỊ PHƯƠNG HỒNG

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh

 

- Điện thoại: 0942.430281

 

- Email: Phuonghongtl8807@gmail.com

 

 

- Họ và tên: DƯ PHẠM HỮU KHUYẾN

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Kiên Giang

 

- Điện thoại: 0834.565383

- Email: duphamhuukhuyen1990@gmail.com

 

 

 

BBT
Số lần đọc: 41315