• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức-kiểm tra của Tỉnh đoàn, tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đoàn gồm: tổ chức, cán bộ, đoàn viên; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của hệ thống Đoàn trong tỉnh.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng tổ chức, công tác cán bộ, đoàn viên; sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đoàn; theo dõi, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và người lao động ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, đoàn viên, thi hành Điều lệ Đoàn; phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thẩm định việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ. Phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đoàn về lĩnh vực tổ chức, cán bộ; làm cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn giao.

Điện thoại 02973.876.903
Email bantckt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0939.678.635

 

- Email: nnphuongtrangkg@gmail.com

 

- Họ và tên: HUỲNH LÊ YẾN OANH

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

- Di động: 0973.673.133

- Email: huynhleyenoanh@gmail.com

- Email: bantckt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 

BBT
Số lần đọc: 41161