• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh đoàn; tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản cơ quan. Thực hiện công tác thông tin tổng hợp, quản lý hành chính cơ quan tham mưu quản lý tài sản, tài chính của cơ quan, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Tỉnh đoàn.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất chương trình công tác, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác đối ngoại của Tỉnh đoàn; sơ kết, tổng kết công tác văn phòng trong hệ thống. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện chế độ thông tin; báo cáo theo quy định. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản; quản lý, khai thác Website Tỉnh đoàn. Thẩm định công tác ban hành văn bản của các phòng, ban trước khi trình ký ban hành và nội dung một số loại văn bản khi được phân công. Phối hợp xây dựng một số văn bản, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Đảng, của Đoàn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn giao.

Điện thoại 02973.862.033
Email vanphong@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: LƯ TRUNG DUY

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: UVBCH, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0939.161.164

 

- Email: Vanphong@tinhdoankiengiang.org.vn

 

-  Họ và tên: MAI ÁNH NGUYỆT

 

- Năm sinh: 1979

 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0918.295252

 

- Email: vanphong@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ ĐÈO

 

- Năm sinh: 1988

 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0913.413.761

 

- Email: bantckt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH

 

- Năm sinh: 1977

 

- Chúc vụ: Thủ quỹ Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0919.635.030

 

- Email: kimoanhkg@gmail.com

 

- Họ và tên: MÔNG THỊ NGỌC BÍCH

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chúc vụ: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Điện thoại: 0984.627062

 

- Email: ngocbichtdkg@gmail.com

 

 

- Họ và tên: LƯƠNG THỊ ANH THƯ

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chúc vụ: Văn thư Tỉnh đoàn

 

- Điện thoại: 0944.999897

 

- Email: luonganhthu90@gmail.com

 

BBT
Số lần đọc: 39669